Projektbearbejdningsindikator

Alle parter erklærer gennemgang af kommunikation /dokumenter i perioden – fx byggemøde- og bygherremødereferater.

PBI afspejler den til en hver tid aktuelle tekniske risiko som er grundlag for at den økonomiske usikkerhed for en hver tilbudspost kan beregnes via udviklede digitale værktøjer.

Vi indhenter tilbud på baggrund af detaljeret forprojekt (myndighedsprojekt med PBI ≥0,35) og involverer udførende (tilbudsgivende) entreprenører i projekteringsarbejdet omkring udførelsesprojektet. Entreprenører deltager i dette arbejdet på baggrund af en betinget kontrakt. Først efter endt udførelsesprojektering (PBI-krav ≥0,9) gives endelig kontrakt.

Samarbejdet og løsninger bliver målt og kapitaliseret.

SEEbuild tilbyder med ProjektBearbejdningsIndikatoren (PBI) mulighed for måling af sikkerhed i designet i alle faser af et projekt.
Projektbearbejdningsindikatoren (PBI) afspejler den til en hver tid aktuelle tekniske risiko og den økonomiske usikkerhed. Vha. af PBI kan vi til en hver tid fortælle om projektet er velbearbejdet, og om budgettet vil overskrides eller ej.

Fx. måler vi den valgte løsning så alle aspekter af løsningsvalg er afklaret fx æstetik, klima, brand, lyd, geoteknik, statik, udførelse og leverance. Vi måler samarbejdet imellem aktørerne omkring et hvert element.
Herefter anvender vi erfaringsbaseret “vægte” til at vurdere den økonomiske usikkerhed på en hver tilbudspost.

På den måde kan vi i princippet for hver tilbudspost knytte økonomisk usikkerhed og den manglende bearbejdning via vores digitale værktøjer.

Egenskaber udfyldes i.ht. samarbejdsproces for projektering. Egenskaber for samarbejde udfyldes løbende af de respektive parter – dvs. arkitekt, ingeniør, andre rådgivere, entreprenør og leverandør kvitterer for den valgte løsning så alle aspekter af løsningsvalg er afklaret fx æstetik, klima, brand, lyd, geoteknik, statik, udførelse og leverance.

Enhver part har ansvaret for at sikre samkoordinering med øvrige parter således at elementet er bearbejdet og bygbart som element og med den tilhørende/tilstødende bygningsdel/bygningselement.

Udfyldelsen af egenskaber foregår koordineret og i tæt samarbejde mellem parter.

 

Krav til projektet forud for PBI:

Beregning af PBI forudsætter almene IKT-krav, herunder benyttelse af Molio’s IKT-specifikationer eller tilsvarende. Nedenstående refererer til Molio’s paradigmer, men kan selvfølgelig indarbejdes i alle krav om digitale leverancer for et projekt.

I IKT-specifikation 4 ”DIGITAL PROJEKTERING (PROJEKTTILPASSET)” fra Molio tilføjes punkt i forhold til anvendelse af modeller: f. Beregning af ProjektBearbejdningsIndikator (PBI) for hvert faseskift samt as-built. Se IKT-procesmanual for yderligere.

Rådgivningsaftale tilføjes valg af tilbudslister: Tilbudslister udarbejdes og tilbudsposter tilføjes CCS-klassifikation, Type-ID.

I den projektspecifikke IKT-procesmanual tilføjes under ”Anvendte digitale værktøjer og systemer”:
Revit ”versionsnummer” (fx ”2022”)

I den projektspecifikke IKT-procesmanual tilføjes under ”Egenskaber”: Krav om egenskaber i h.t. SEEbuild’s proces for projektering/udførelse: Se kap. 4.1.3 for LOD krav til modellerne. Egenskaber angivet i Dikon’s LOD DK skemaer skal altid indeholdes i modellerne svarende til den aktuelle fase.

Særlige krav til egenskaber i SEEbuild’s proces for projektering/udførelse:
I udførelsesprojektering tilføjes ”samarbejdsegenskaber” som følger: Alle bygningsobjekter tilføjes egenskaberne (grupperet i ”Bearbejdning”):

Detaljeniveau:

Opdrag:

Produkt:

Arkitekt:

Ingeniør:

Lydrådgiver:

Brandrådgiver:

Geoteknikrådgiver:

Miljørådgiver:

Entreprenør:

Leverandør:

Fx LOD 200 DK

Fx Arkitekt/ingeniør

Fx Glasfacade

Firmanan

Firmanavn

Ikke relevant/firmanavn

Ikke relevant/firmanavn

Ikke relevant/firmanavn

Ikke relevant/firmanavn

Firmanavn

Ikke relevant/firmanavn